Merna tehnika

 

 

 

VageGarancija

Kontakt

Sertifikacija

 Topseller

Merač zvuka
Merač zvuka

geigerov brojač
Geigerov
brojač


ir kamera
Termovizijska
kamera


Merač debljine stijenki
Merač
debljine


termometar
Termometar

termo-higrometar
Termo-
higrometarStrujna kljesta
Strujna
klešta


pH metar
pH-Metar

Video endoskop
Video
Endoskop


stroboskop
Stroboskop

Stona vaga
Stona vaga

kranska vaga
Kranska vaga

laboratorijska vaga
Laboratorijska
vag
a

Apotekarske vage
Apotekarske-
vage


Paletna vaga
Paletna
vaga

Mobilni detektor gasa Gasman-N

za zaštitu osoblja, sa datalogerom, softverom i data-kablom
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4)

Ovaj merač gasa je koncipiran kao efektivno troškovno rešenje za primene kod kojih je nužna zaštita protiv specifičnih, zapaljivih ili toksičnih gasova. Merač gasa Gasman N je predviđen za merenje jednog od dole navedenih vrsta gasova. Gasman upozorava korisnika prodornim zvučnim i optičkim signalima (bitno kod visoke buke u radnoj okolini) od opasnih koncentracija gasa i pokazuje na displeju aktuelnu veličinu gasa. Pored toga imate kod ovog uređaja mogućnost internog memorisanja podataka i po potrebi prenosa na računar i time mogućnost naknadnog analiziranja i obrade. Za to je potrebna dodatna opcija "Data-logger" i takođe opcionalni softver. Logger-funkcija omogućava čuvanje mernih podataka, kod mernog ciklusa npr. 1 min, ukupno 900 sati. Merač gasa može biti kalibrisan prema DIN-ISO ili laboratorijski sertifikovan. Takođe, uređaj je testiran prema najnovijim smernicama (94 / 9 / EG i Ex-odredbi (ExVo)). Moguća je i polugodišnja rekalibracija ili održavanje. Vi određujete koji senzor (za koji gas) će uređaj sadržati. Moguć je odabir između 12 različitih senzora. Dalji senzori na upit. Pored klasičnih namena i mernoj tehnici za gas, u industriji, javnim ustanovama i istraživanju ovaj uređaj (sa Ex-senzorom za zapaljive gasove) predstavlja povoljnu alternativu za upotrebu u vatrogasnoj službi. Merač gasa sledi sve evropske i internacionalne norme, pa tako i ATEX. Jedna dalja specijalna namena je merenje koncentracije ozona. Dakle, ovaj uređaj je moguće opremiti sa senzorom za ozon. Kod ove namene se preporučuje upotreba opcionalne Data-logger-funkcije.

 • Nivo alarma proizvoljno podesiv, vibracijski alarm, LED alarm, prodoran ton
 • udoban za nošenje cijelog dana
 • Samozaštita omogućava nošenje
  u Ex-području
 • Redoviti OK- kontrolni ton
 • Robusno kućište
 • Nepropustiv za vodu i prašinu IP 65 / 67
 • LCD-prikaz sa pozadinskim osvetljenjem
 • Isključenje moguće samo pritiskom na 2 tipke istovremeno
 • Interna kalibracija pomoću tipkovnice
  na prednjoj strani uređaja
 • Data-logger-Funkcija
 • Windows-kompatibilan softver za jednostavnu i brzu konfiguraciju merača gasa  i iščitavanje interne memorije (opcionalno).
  Priključak na PC sledi pomoću  kabla za interfejs

 

Merač gasa Gasman N sadrži vibracijski modul za upozorenje i u bučnoj okolini.

Ako ste merač gasa opremili internom Data-logger-funkcijom i sačuvane merne vrednosti želite preneti na PC potrebna vam je Kombi-Stanica (stanica za punjenje i PC-interfejs). Tačniji opis ćete naći u poslednjoj rubrici pod tačkom opcionalni pribor.


Aspiratorski-Set za usisavanje gasova je takođe opcionalno isporučiv. Set se koristi uvek kada se želi meriti gas na nepristupačnim mestima.

Pažnja: Kod hlora i azot-dioksida nije dozvoljeno korištenje  aspiratorske pumpe za usisavanje vazduha.

Tehničke specifikacije

Tipična merna područja i alarmni nivoi  
Parametar / gas Područje / Alarm
Zapaljivi gasovi CH4 0...100 % LEL
20 % LEL
Isparenja acetona, laka i sl. 0...100 % LEL
20 % LEL
Kiseonik O2 0...25 % v/v
19 % i 23 % v/v
Ugljen-dioksid CO2 0...5 % v/v
0,5 i 1,5 % v/v
Ugljen-monoksid CO 0...500 ppm
30 ppm
Sumpor-vodonik H2S 0...100 ppm
5 ppm
Sumpor-dioksid SO2 0...10 ppm
1 ppm
Hlor *CL2 0...5 ppm
0,5 ppm
Azot-dioksid NO2 0...10 ppm
1 ppm
Fosfin PH3 * 0...5 ppm
0,5 ppm
Amonijak NH3 0...100 ppm
25 ppm
Vodonik H2 0...1000 ppm
100 ppm
Ozon O3 * 0...1 ppm
0,1 ppm
* kod hlora, azot-dioksida i ozona nije dozvoljeno korištenje  aspiratorske pumpe za usisavanje vazduha!
Senzori
(senzori zu zamenjivi)
Vreme odziva (T90) / Trajnost
Metan 20 s
5 godina
Toksični 20 s
3 godina
Kiseonik 10 s
1 godina
Akustična signalizacija - 85 dB(A) na udaljenosti od 1m, učestalost
  signalizacije podesiva
- redoviti kontrolni ton, može se deaktivirati
- trajni ton kod preniskog napona baterije

Optička signalizacija

- osobito sjajna LED-linija, žmigajuća
- prikaz vrste alarma na zaslonu
- zelena LED niske žmigajuće frekvencije kao
  prikaz pripravnosti

Vibracijska signalizacija

- pored vizuelne i audio signalizacije, merač poseduje i vibracionu

Displej

- kontrastni, pozadinski osvetljen LCD
- Visina redka 10mm za prikaz veličine gasa
- Simboli za: max-hold, bat-low, kalibracija / 
  nulta tačka, alarm 1 i 2, 15min i 8h 
  TWA-Alarm

Memorija

Podesiv interval prikupljanja, maksimalni kapacitet od 900 h trajnog merenja pri mernom intervalu od jedne minute (zavisno od koncentracije gasa)

Napajanje

Toksični gasovi i kiseonik
- Lithium baterija (izmenjiva) - 12 meseci rada pri prosečnoj potrošnji

Zapaljivi gasovi i vodonik (potrebna stanica za punjenje.)
- 2 Nickelhydrid-čelije  (nadopunjive), 8 ...10 sati  radnog vreme

Radni uslovi -20...+55 °C / 0...99 % r.H. nekondenzirajuće
Klasa zaštite IP 65 / 67
Dimenzije 90 x 48 x 24 mm
Masa maks. 130 g (uklj. baterije)
Standardi / kodovi EN50014, EN50020, EN50018, EN55022 Klasse B, EN50081-2, Ex95C2348X, Ex65C2349, Ex95Y1350, IEC801-3, EN50082-2, IEC61508,
EN61779, EN50721
Odobrenja EEx ia (d) IIC T3 ili T4
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (-20 ...+55 °C)
(toksični & senzori za kiseonik)
ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (zapaljivi gasovi)
PC-interfejs Kao pribor isporučiv je standardni softver za konfiguraciju i kalibraciju kao i podešavanje alarmnih nivoa i kod data-logger-funkcije (optionalno) za iščitavanje sačuvanih mernih vrednosti. Ovaj softver predstavlja podatke grafički i tabelarno. Export u druge programe je moguć.
Napomena:
Za prenos podatka služi vam kombinovana stanica kao interfejs, tj. stanica se koristi za punjenje akumulatora kod merača gasa "zapaljivi gasovi" + "vodonik" i kao interfejs prema PC-u kod svih drugih modela.
Održavanje i rekalibracija Vaš merač gasa možete poslati nama na održavanje i rekalibraciju (zavisno o Vašim internim ISO-normama, npr. jednom godišnje).
Uređaj se tada rastavlja, čisti i rekalibrira. U slučaju da senzor više nije moguće reklibrirati ili mu je prošao rok trajanja mi ćemo Vas informirati. Rezervne senzore imamo također u našoj ponudi.
Detektor gasa Gasman N poseduje ATEX odobrenje.Šta to znači?
ATEX direktiva (takođe neslužbeno poznata i kao "ATEX 95" zbog članka 95. Ugovora o EC o slobodnom kretanju robe) Evropskog parlamenta i Veća o usklađivanju zakona država članica za merače gasova i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u opasnim područjima. Direktiva sadrži u Dodatku II osnovne zdravstvene i sigurnosne zahteve kojih proizvođači moraju biti svesni. Naš merač gasa Gasman-N ispunjava sve trenutne standarde EU.
Sadržaj isporuke:
1 x Merač gasa Gasman N (odabrati vrstu gasa), 1 x klip za džep, 1 x baterija ili nadopunjiv akumulator (prema vrsti gasa), uputstvo
Dodatna oprema:
- Rezervni senzori za ovaj merač gasa na upit
- Auto-punjač- (12 V, omiljen kod vatrogasaca)
- Polugodišnje održavanje i kalibracija (ili ciklus održavanja prema vašim potrebama / uklj. 
  potvrda proizvođača o kalibraciji)
- Standardni softver (za programiranje
  i kalibraciju merača gasa)

- RS-232-interfejs / USB-adapter
Pažnja: ako koristite gore navedeni softver i želite koristiti kabl za sučekje potreban vam je Interfejs stanica. Vidi sledeću tačku.
- Kombi-stanica (Punjač sa Data-interfejsom)
  Interfejs ima dve funkcije: 
  1. Obavezno je potreban za prenos
      podataka sa uređaja na PC (u kombinaciji
      sa softverom i data-kablom)
  2. Služi istovremeno kao punjač
 internog
      akumulatora. Ako koristite uređaj bez
      akumulatora, dakle sa baterijama i
      želite prenositi podatke na PC, takođe vam
      je potrebna Interface-stanica. Funkcija
      punjenja se tada automatski
      deaktivira. 
- Aspiratorski set - pumpa
Ovaj set koristan je kada se gas želi meriti na teško dostupnim mestima ili u prostorijama u kojima je ulazak bez prethodnog merenja rizičan tj. opasan za zdravlje i život. 

Pomoću aspiratorskog seta i CO-senzora moguć je pronalazak osoba u zatvorenim prostorijama.
Pažnja: Senzori za hlor, ozon i azot-dioksid nisu upotrebivi u kombinaciji aspiratorskim setom (pumpama).
Homepage

Nalazite se u kategoriji: home / merači / merači gasova / detektor gasa gasman n

 

Kontakt:
 

"Rozel-NS" d.o.o. 
Parizanskih baza 9, 
21000 NOVI SAD,
Srbija,
Tel: ++ 381 (0)21 6396 686
 Fax.++ 381 (0)21 6396 686
E-mail: office@rozel-ns.co.rs
www.rozel-ns.co.rs

 

  Sledi pregled svih uređaja iz kategorije merna tehnika:
Analizatori ( boje, gasova, mreže-LAN, vazduha, vode, zvuka)
Anemometri
Barometri
Brojači čestica
Brojači frekvencije
Dataloggeri
Digitalni multimetri
Digitalni šubleri
Dinamometri
Durometri
Endoskopi
Fotometri (Mono)
Fotometri (Multi)
Glasimetri/Merači sjaja
Indikatori kabla
Infracrvene kamere
Infracrveni termometri
Ispitni uređaji za mrežu
Kalibratori
Kolorimetri
LAN testeri
Laserski metri
Laserski merači
temperature

Luksometri
Laserski merači u građevinarstvu
LCR-merači
Manometri(digitalni)
Milliommetri
Merači broja obrtaja
Merači brzine vetra
Merači buke
Merači debljine laka (sloja)
Merači debljine materijala
Merači debljine zida
Merači diferencijalnog pritiska
Merači hrapavosti
Merači izolacije
Merači kiseonika (u gasovima)
Merači kiseonika (u vodi)
Merači količine soli
Merači kvaliteta vode 
Merači nivoa signala
Merači nivoa zvuka
Merač obrtnog momenta
Merači ozona
Merači prašine
Merači protoka vazduha
Merači radioaktivnosti
Merači redox potencijala
Merači sadržaja jona
Merači snage
Merači snage lasera
Merači temperature
Merači titranja/ Vibrometri
Merači tvrdoće
Merači udaljenosti
Merači u zaštiti životne sredine
Merači uzemljenja
Merači vlage (rel.)
Merači vlage (abs.)
Merači vlage materijala
Merači vlage papira
Merači vlage u vazduhu
Merači provodljivosti
Merači za klimu
Merači za motorna vozila
Merači za zaštitne mere
Merači zračenja
Merna kleštaMerni tačkovi/Ciklometri
Meteorološke stanice
Mikroskopi
Multimetri 
Multimerna klešta
Osciloskopi
Ommetri(merači otpora)
pH-Metri
pH-Testeri
Pirometri
Plinomeri
Penetrometri
Refraktometri/Lomomeri (merači konzistencije)
Redox potencijal
Rotacioni laserski niveliri
Ručni tahometri
Senzori temperature
Stetoskopi
Stroboskopi
Strujna klešta
Tahometri
Termoelementi
Termo kamere
Termohigrometri
Termometri
Toplomeri (infracrveni)
Testeri provodljivosti
Tragači kabla
Turbidimetri
Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređaji za merenje sile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Merači
Vibrometri
Vučni-/pritisni
dinamometri

Vlagomeri za
građevinarstvo

Vlagomeri za drvo
Vlagomeri / Higrometri

 

Sledi pregled vaga iz naše ponude:

Allround vage
Analitičke vage
Apotekarske vage
Baždarene  vage
Dozirne vage
Domaćinske vage
Džepne vage
"HeavyDuty"-vage
Industrijske vage
Karatne vage
Kompaktne vage
Kranske  vage
Laboratorijske vage
Male vage
Merači snage
Multifunkcionalne vage
Nepromočive vage
Opružne vage 
Podne-vage
Platformske vage
Precizne vage
Stone vage
Školske vage
Viseće vage
Vage za merenje vlage
Vage za masu površine
Vage za pakete
Vage za palete
Vage za papir
Vage za životinje
Vage sa softverom
Vage sa stalkom
Vage za brojanje
Zlatarske vage